Bedriftsansvar

 

 

Som en ledende distributør i Norden har vi et stort ansvar knyttet til miljø og kvalitet. Vi skal kontinuerlig sikre en bærekraftig utvikling i alt vi gjør.


 

ISO-sertifisering

 

CBK har de siste årene økt fokuset på bærekraftig utvikling og sosialt ansvar og etablert dette som et viktig fundament i bedriftskulturen. I 2020 sertifiserte vi oss innen kvalitet - og miljøledelse etter ISO-standardene 9001 og 14001. I september 2020 mottok vi sertifikatene fra revisjonsbyrået RISE, og resertifisering er i Juni 2023.


De viktigste årsakene til at vi har valgt å innføre og sertifisere et styringssystem for kvalitet og miljø er fordi vi vil sikre lønnsomhet, bærekraftighet og stabilitet, samt forebygge risikoer og redusere kvalitetsmanglerkostnader. Dette gjenspeiler vår forpliktelse og ønske om å bidra til en bærekraftig samfunnsøkonomisk utvikling.

 

 

 

 

 

 

 

Environment, Social & Governance

 

CBK definerer ESG som en del av vårt ISO-arbeid knyttet til kontinuerlig forbedring av spørsmål relatert til miljø, sosiale og styringsemner som er relevante for vår bransje og virksomhet, i tillegg til å være et flott sted å jobbe. I vår ESG-rapport for 2023 vil du finne mer informasjon om våre mange initiativer og retningslinjer som en ansvarlig distributør. 
 

Klikk her for å lese mer om CBK og ESG

 

Miljø - ISO 14001

 

I CBK Distribusjon er ivaretakelse av miljøet et viktig fokusområde. Vi ønsker å fremstå som en ansvarsbevisst bedrift med fokus på kontinuerlig bærekraftighet. Dette gjør vi ved å se på den totale miljøpåvirkningen fra råstoffutvinning via produksjon, bruk, avhending og transport. På denne måten skal våre holdbare produkter muliggjøre en mer bærekraftig livsstil.

 

Vi arbeider forebyggende og langsiktig med miljø som en integrert del av vår daglige virksomhet. Vi arbeider hele tiden for å gjennomføre miljøvennlige innkjøp og stiller like strenge krav til våre produsenter og leverandører som vi gjør til oss selv. Vi jobber målrettet med å sikre at produktene vi kjøper innehar et bærekraftig design med fokus på gjenbrukbare materieller og levetid, fabrikkarbeidernes arbeids- og miljøforhold, minst mulig plast og avfall samt kortest- og mest mulig miljøvennlig transport inn til Norge. Miljøtilnærmingen må overvåkes kontinuerlig og der det er mulig forbedres. For å sikre at CBK Distribusjon sin miljøpolicy blir forankret i selskapet har vi angitt følgende 5 miljøgrunnsteiner:

 

Miljøvennlige og bærekraftige produkter

 

Vi søker kontinuerlig etter de mest miljøvennlige produktene og sørger for at de innehar en bærekraftig livssyklus.

 

Minimale utslipp

 

Vi jobber hele tiden med å begrense utslipp til jord, luft og vann.

 

Avfallshåndtering

 

Vi har hele tiden fokus mot avfallsminimering på våre arbeidsplasser, og har lagt til grunn gode rutiner for avfallshåndtering både på lager og våre kontorlokaler.

 

Kontinuerlig forbedring

 

Vi fokuserer på prestasjonsforbedring basert på kompetansefremmende tiltak, fremtidige revisjoner, avvikshåndtering og tilbakemeldinger med utgangspunkt i våre miljøgrunnsteiner.

 

Etterleve gjeldene myndighetskrav og andre krav fra interessenter

 

Vi skal alltid påse at vi følger gjeldene krav fra myndigheter og krav fra interessenter. 

 

 

Kvalitet - ISO 9001

 

Kundetilfredshet er vår viktigste prioritering.
 

Kvalitet er grunnlaget for den samlede suksessen for vår virksomhet. Å gi verdi til våre kunder og øvrige interessenter er det endelige målet for vårt selskap. Vi fokuserer på langsiktige samarbeid og skal tilby lønnsomme produkter og løsninger som skal gjøre det enkelt å være kunde hos oss. Ved kontinuerlig å tilby produkter og tjenester som overgår kundeforventningen, vil vi bygge et inspirerende selskap og et høyt nivå av tillit til alt vi gjør. Kvalitetstilnærmingen må overvåkes kontinuerlig og der det er mulig forbedres. Adopsjonen av et kvalitetsstyringssystem er en strategisk beslutning i vår organisasjon.

 

Det vil også bidra til å opprettholde og kontinuerlig forbedre våre kvalitetsprinsipper:

 

  • Kvalitet er forankret i selskapets verdier og kultur
  • Kvalitet er alles ansvar!
  • Kvalitet skaper verdi

 

For å sikre at CBK Distribusjon sin kvalitetspolitikk blir forankret i selskapet har vi angitt følgende mål:

  • Levere produkter til avtalt tid og som tilfredsstiller avtalte spesifikasjoner og krav medkundebehov og høy kundetilfredshet.
  • Etterleve gjeldende myndighetskrav.