CBK om åpenhetsloven

 

1. Forankre ansvarlighet

 

Forankring av ansvarlighet handler om å ha relevante retningslinjer på plass, samt effektive styringssystemer for implementering og oppfølging av disse. For CBK betyr dette at vi har en bærekraftsstrategi, at vi er tydelige mot våre samarbeidspartnere, både kunder og leverandører, om vårt felles ansvar for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 

 

I CBK har vi klare retningslinjer for våre leverandører og prosesser internt, som vi forventer etterleves. 


 

2. Kartlegging av CBK sin påvirkning

 

Kartlegging handler om å identifisere risiko for negativ påvirkning internt i vår virksomhet og i vår leverandørkjede. I CBK jobber vi løpende med risikokartlegginger, og bruker risikokartleggingsverktøy som en del av vårt styringssystem i dette arbeidet.
 

Som distributør jobber vi i en bransje hvor det foreligger delvis høy risiko for uanstendige arbeidsforhold. Dette innebærer at vi er nødt til å prioritere oppfølging av våre rutiner internt, god opplæring og oppfølging av våre ledere med personalansvar, samt godt samarbeid med våre forretningsforbindelser, kunder og leverandører.
 

Det at vi arbeider risikobasert, betyr at vi prioriterer å undersøke områder med størst risiko og hvor vi som selskap har størst påvirkningsmulighet. Når vi gjør risikovurderinger ser vi blant annet etter risiko relatert til retten til liv, retten til helse, rett til sikkerhet (HMS), retten til frihet og fravær av tvang (tvangsarbeid), retten til barndom (barnearbeid), retten til fri bevegelse, retten til likestilling, retten til arbeid og sikkerhet for livsopphold.

 

3. Stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning


Vi arbeider strukturert for å sikre ansvarlighet og sosial bærekraft i vår virksomhet og mot vår leverandørkjede.
 

Helse, miljø og sikkerhet står helt sentralt i CBK sin virksomhet. For å ivareta helse og sikkerhet til våre medarbeidere, tilbyr vi blant annet topp helseforsikring gjennom Gjensidige med behandlingsforsikring inkludert. Årlig utføres brannøvelser på alle våre lokasjoner, og ved nyansettelse går man gjennom en onboardingprosess som blant annet innebærer å vise de ansatte nødutganger, blannslukkingsapparat, oppstillingsplass ved brann etc.

 

Oppfølging og kontroll gjennom året er forankret i en handlingsplan som blant annet inneholder vernerunder, HMS-kvartalstema, medarbeiderundersøkelse og utviklingssamtaler.
 

CBK sine ansatte er omfattet av norsk lov, samt tariffvilkår. Alle ansatte i CBK har skriftlige ansettelsesavtaler, organisasjonsfrihet, tilgang til bedriftshelsetjeneste, pensjonsordning, frukt på jobb, tilgang til treningstilbud og mer.
 

Alle nye leverandører må akseptere og etterleve våre etiske retningslinjer for leverandører (Code of Conduct for suppliers), hvor blant annet arbeidsforhold, menneskerettigheter, lønn, tvangsarbeid, barnearbeid og korrupsjon er omfattet.


I henhold til CBK sin innkjøpsprosess blir leverandører prekvalifisert før avtale inngås. Prekvalifiseringen gjøres i forhold til risikokartleggingen for den aktuelle leverandøren, eller produktet, som skal leveres. Prosedyren omfatter innkjøp av varer og tjenester fra leverandører der våre årlige innkjøp overstiger 50.000 kr, og alle leverandører som har direkte påvirkning på kvaliteten til våre varer/tjenester (eksempelvis logistikktjenester) og som er relevant for våre betydelige miljøaspekter. Nye leverandører bes svare på vår undersøkelse før samarbeid vurderes, og allerede godkjente leverandører vurderes minst en gang hvert tredje år.

 

Vi har nylig investert i en åpenhetslov-modul gjennom House of Control som skal bidra til at vi på en mye mer effektiv metode kan innhente dokumentasjon på kvalitets- og miljøarbeidet hos leverandører/produsenter.

 

Alle produsenter/leverandører av CBK bes signere Code of Conduct og The ten Principles of the United Nations Global Compact, samt fremlegge Declaration of Confirmity på produktene. Vi har prosedyre og prosesskart som beskriver trinnene man må gjennom før man foretar innkjøp. 
 

I CBK er det opprettet et avvikshåndteringssystem som vi oppfordrer alle i bedriften til å bruke dersom noen blir kjent med kritikkverdige forhold, arbeidsforhold, det sosiale på arbeidsplassen, kundesynspunkter/klager, ulykker eller andre hendelser. Avvikene gås gjennom i månedlige ISO-møter med ledergruppen. 

 

4. Oppfølging


CBK gjennomfører jevnlige evalueringer og revisjoner av våre aktsomhetsvurderinger, tiltak og planer for å sikre etterlevelse av våre forpliktelser. Dette gjør vi gjennom interne revisjoner med Samcert, eksterne revisjoner med RISE, i tillegg til månedlige ISO-møter med ledergruppen.

 

5. Kommunikasjon


CBK skal være åpen om de vurderinger som gjøres, og sørge for en konstruktiv dialog med alle våre interessenter, være seg kunder, leverandører, eiere, ansatte etc.


CBK publiserer årlig en bærekraftsrapport, hvor det redegjøres godt for vårt arbeid. Klikk her for å lese vår ESG-rapport for 2023.

 

Les mer om hvordan vi ivaretar vårt samfunnsansvar her.